Mercure Pattaya Hotel - โรงแรมหรู - Cake & Wake

Cake & Wake

เริ่มต้นวันใหม่กับสิ่งดีๆได้แล้ววันนี้ที่ Gateau Maison กับโปรโมชั่นสำหรับคอกำแฟโดยเฉพำะ เพียงเลือกซื้อ เค้กชิ้นไหนก็ได้ 1 ชิ้น พร้อมรับกำแฟหรือชำหนึ่งแก้ว ในรำคำเพียง 150 บำทสุทธิ ให้บริกำรทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. – 20.00 น. กำรันตีควำมสดใหม่พร้อมเสริฟทุกท่ำนแล้ววันนี้ที่ Aqua Pool Bar & Club โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา เท่านั้น

ติดตามเรา

ไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลสำคัญต่างๆ

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • cake-wake